Statut

Na osnovu 14. i 18., Zakona o udruženjima i fondacijama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 45/02), Skupština Udruženja AUTO MOTO KLUB „SA – OFFROAD“, na osnivačkoj skupštini održanoj dana 01.07.2008. godine u Sarajevu, donijela je

STATUT
UDRUŽENJA AMK – SA – OFFROAD

 

I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovaj Statut definiše i sadrži:
II. Naziv i sjedište Udruženja;
III. Ciljeve i djelatnost Udruženja;
IV. Zastupanje i predstavljanje Udruženja;
V. Organe Udruženja, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, funkciju lica ovlaštenog da sazove Skupštinu;
VI. Oblik i sadržaj pečata Udruženja;
VII. Oblik i sadržaj znaka Udruženja;
VIII. Sticanje i raspolaganje imovinom Udruženja;
IX. Način donošenja Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata Udruženja;
X. Postupak za donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata Udruženja;
XI. Uvjete i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članova Udruženja;
XII. Uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje ili transformaciju Udruženja;
XIII. Prestanak rada Udruženja;
XIV. Pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada Udruženja;
XV. Prelazne i završne odredbe

 

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA
Član 4.
Udruženja je vanstranačka, neprofitna i nepolitička organizacija koja je osnovana od strane građana Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom i Zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.
Udurženje djeluje na području Kantona Sarajevo.

 

 

Član 5.
Udruženje ima svojstvo pravnog lica, a stiče se danom upisa u Registar kod Ministarstva pravde u uprave Kantona Sarajevo.
III. DJELATNOST, SVRHA I PROGRAMSKI CILJEVI UDRUŽENJA
IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA
Član 7.
Lica za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Predsjednik Skupštine.
Lica za zastuapnje i predstavljanje Udruženja zastupaju i predstavljaju udruženja u zemlji i inostranstvu, prema fizičkim i stranim licima, bez ograničenja.
V. ORGANI UDRUŽENJA
Član 8.
Udruženje ima slijedeće organe:
a) Skupštinu
b) Upravni odbor
c) Nadzorni odbor

 

a) Skupština Udruženja
Član 9.
Skupština Udruženja je najviši organ udruženja.
Skupštinu Udruženja čine svi članovi udruženja
Rad Skupštine je javan. Skupštini mogu prisustvovati i gosti, uz prethodno uredno uručen poziv od strane Predsjednika Skupštine Udruženja.
Član 10.
Za punovažno odlučivanje na sjednici Skupštine potrebno je prisustvo više od polovine članova udruženja. Odluke i akti donose se natpolovičnom većinom prisutnih delegata.
Delegati se izjašnjavaju za, protiv ili uzdržan, što se konstatuje zapisnički. Način rada i odlučivanja Skupštine i drugih organa Udruženja preciznije će se regulisati Poslovnikom o radu.
Član 11.
Skupština Udruženja, u okviru svojih prava i nadležnosti, donosi:
• Statut, izmjene i dopune Statuta, Poslovnik o radu Skupštine,
• Daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja i registrovanja Udruženja,
• Imenuje i opoziva Predsjednika i članove Upravnog odbora, Predsjednika i Podpredsjednika Skupštine, članove Nadzornog odbora,
• Razmatra i usvaja izvještaje Upravnog odbora, Nadzornog odbora i drugih komisija koje imenuje Skupština,
• Odlučuje o udruživanju u Saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji i drugim statusnim promjenama Udruženja,
• Na prijedlog Upravnog odbora donosi Odluku o dodjeli priznanja Udruženja,
• Odluku o visini članskog doprinosa,
• Odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa,
Skupština razmatra i žalbe koje joj budu bile podnesene od strane članova Udruženja.
Član 12
Mandat Predsjednika i Podpredsjednika Skupštine traje 4 (četiri) godine.
Isti mogu biti birani na iste funkcije najviše dva puta uzastopno.
Član 13.
Prava i dužnosti Predsjednika, odnosno Podpredsjednika Skupštine su:
• Saziva sjednicu Skupštine i rukovodi njenim radom,
• Predlaže dnevni red Skupštine,
• Odgovoran je za primjenu Poslovnika o radu Skupštine,
• Potpisuje akta koja donosi Skupština.
Član 14.

Predsjednik, odnosno Podpredsjednik Skupštine, saziva redovnu Skupštinu najmanje jednom godišnje, a vanrednu, po potrebi, dok se izborna Skupština održava svake 4.godine.
Skupština se može sazvati na prijedlog:
• Upravnog odbora
• Nadzornog odbora
• Nadležnog Državnog organa
• Najmanje 1-3 članova Udruženja.
Vandredna Skupština će se održati u roku od 30. (trideset) dana od primljenog zahtjeva sa obrazloženjem. Predsjednik, odnosno Podpredsjednik Skupštine, može sazvati i svečanu sjednicu Skupštine prilikom obilježavanja godišnjica Udruženja.

 

 

 

Član 15.

Izbor Predsjednika, odnosno Podpredsjednika Skupštine, vrši se javnim glasanjem prisutnih na sjednici Skupštine.

Na listi za izbor mora biti predloženo dva ili više kandidata, a na prijedlog prisutnih članova Udruženja na Skupštini.
Izabran je onaj kandidat koji je dobio najviše glasova.
Poslovnikom o radu Skupštine se potpunije razrađuje postupak izbora kao i prestanak madnata i prije isteka vremena, za Predsjednika i Podpredsjednika Skupštine.

 
Član 16.
Odlučivanje i glasanje na Skupštini je javno.
Izuzetno, odlučivanje može biti tajno o čemu se prethodno izjašnjava Skupština Udruženja.
Kad se odluči o tajnom glasanju, Skupština bira Izbornu komisiju koja vrši tehničke pripreme, organizuje glasanje i nakon sumiranja rezultata glasanja, obavještava Skupštinu o rezultatima glasanja.

 
Član 17.
Na Skupštini se vodi zapisnik koji sadrži usvojeni dnevni red, diskusije, prijedloge i zaključke.
Zapisnik potpisuje zapisničar i Predsjednik Skupštine.
Ovjereni zapisnik se čuva, razmatra i usvaja na narednoj sjednici Skupštine.
Uz zapisnik se prilažu svi materijali koji su na Skupštini razmatrani.
Zapisnik se uvodi u djelovodni protokol i sa materijalima se drži do naredne Skupštine, a zatim se odlaže u arhivu i čuva 10.(deset) godina.

 

 
b) Upravni odbor

Član 18.
Skupština imenuje Upravni odbor koji broji 3 (tri) člana, a čiji mandat traje 4 (četiri) godine.
Isti mogu biti birani najviše 2. (dva) puta uzastopno.

 

 
Član 19.
Kriteriji za izbor članova Upravnog odbora:
• Da je član Udruženja
• Da uživa ugled u lokalnoj zajednici i članstvu
• Da poznaje svrhu, ciljeve, programe i potrebe Udruženja
• Da obavlja dobrovoljno neprofitni rad u vrijeme njegovog aranžmana
• Da poštuje procedure u radu Upravnog odbora
• Da nije politički lider, odnosno predstavnik političke stranke
• Da ima sposobnost za timski rad, te da pokazuje interes za edukaciju

 

 
Član 20.
Upravni odbor na prvoj sjednici bira:
– Sekretara
– Blagajnika
Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini, kojoj podnosi izvještaj o radu i aktivnostima.
Član 21.
Upravni odbo vrši slijedeće poslove i zadatke:
• Organizuje prijem članova Udruženja
• Priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
• Priprema sjednice Skupštine
• Izvršava Odluke i zaključke Skupštine
• Upravlja imovinom i sredstvima Udruženja
• Organizuje stručnu službu za vođenje administrativnih i finansijskih poslova
• Ostvaruje saradnju sa nadležnim državnim organima i sredstvima javnog informisanja
• Donosi odluku o troškovima za službena putovanja za potrebe Udruženja
• Imenuje Komisije kao pomoćna tijela za utvrđene zadatke iz njihovih nadležnosti
• Donosi Plan rada i aktivnosti za narednu godinu
• Donosi Finansijski plan za narednu godinu
• Priprema i podnosi izvještaj o radu Skupštini
• Donosi Poslovnike o radu Upravnog odbora, Komisija koje osniva
• Vrši i druge poslove od interesa za Udruženje koje nisu u nadležnosti Skupštine.

 
Član 22.
Ukoliko Upravni odbor angažuje lica za vođenje administrativnihi finansijskih poslova, sklapa Ugovori o obimu i vrsti poslova i visini naknade za izvršene poslove.

 

 

Član 23.
Za punovažno odlučivanje na sjednici Upravnog odbora, potrebna je 2/3 ( dvotrećinska ) većina prisustvačlanova, a odluke se donose većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Član se izjašnjava za, protiv ili je uzdržan, što se konstatuje zapisnički.
Rad članova Upravnog odbora je volonterski i za svoj rad ne primaju nikakvu nadoknadu osim nadoknade za prijevoz i službeno putovanje

 
Član 24.
Prava i dužnosti Predsjednika Upravnog odbora:
• Predstvalja Udruženje
• Saziva, organizuje i predsjedava sjednicama Upravnog odbora
• Predlaže dnevni red sjednice
• Odgovoran je za primjenu Poslovnika o radu Upravnog odbora
• Pokreće incijativu za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora
• Upućuje Komisijama i drugim radnim tijelima prijedloge izvještaja, informacija, analiza i drugih općih akata Upravnog odbora
• Potpisuje akta koja donosi Upravni odbor

 
Član 25.
U skladu sa Zakonom i ovim Statutom, nadležnost, ovlašćenja i način odlučivanja Upravnog odbora bliže će biti regulisana Poslovnikom o radu Upravnog odbora

 
Član 26.
Predsjedniku i članovima Upravnog odbora prestaje mandat i prije isteka vremena: uslijed smrti, ostavke, osudom na kaznu zatvora i opozivom.
Opoziv podnosi Upravni odbor, a odluku potvrđuje Skupština na svojoj prvoj sjednici

 

 
c) Nadzorni odbor
Član 27.
Skupština imenuje Nadzorni odbor od 3 (tri) člana, sa mandatom od 4 (četiri) godine.
Isit mogu biti birani najviše 2 (dva) puta uzastopno.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

 
Član 28.
Nadzorni odbor na svojoj prvoj sjednici bira Predsjednika, te usvaja Pravilnik o radu Nadzornog odbora.

 
Član 29.
Nadležnost Nadzornog odbora je da:
– prati i izvještava Skupštinu o sprovođenju zakonitosti odredaba Statuta u radu svih organa Udruženja
– prati i izvještava Skupštinu o sprovođenju i realizaciji Plana i programa rada i Finansijskog plana
Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran o Skupštini kojoj podnosi Izvještaj.

 
Član 30.
Ukoliko Nadzorni odbor uoči nepravilnosti u kršenju Zakona i odredaba Statuta, materijalno – finansijskog poslovanja, te nesprovođenje Plana i programa rada, dužan je pismeno upozoriti Upravni odbor o nepravilnostima, a ujedno predložiti mjere za otklanjanje nepravilnosti.

 
Član 31.
Ukoliko Upravni odbor ne preduzme mjere u otklanjanju naznačenih aktivnosti, Nadzorni odbor je dužan pismeno obavjestiti Predsjednika Skupštine o nepravilnostima, te zahtijevati sazivanje sjednice Skupštine. U cilju otklanjana nepravilnosti, Skupština će zakazati u roku od 30. ( trideset) dana, od dana kada je Predsjednik primio pismenu obavijest.

 
Član 32.
U skladu sa Zakonom i ovim Statutom, nadležnosti i način rada Nadzornog odbora bliže će biti regulisana Pravilnikom o radu Nadzornog odbora.

 

 

 

VI. OBLIK I SADRŽAJA PEČATA UDRUŽENJA
Član 33.
Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm, sa nazivom UDRUŽENJE AMK – SA – OFFROAD ispisanom u koncentričnom krugu, na jednom od službenih jezika BiH i sjedištem Udruženja.

 
Član 34.
Štembilj je četvrtastog oblika sa nazivom Udruženja, mjestom za upis broja i datuma.

 

 
VII. OBLIK I SADRŽAJ ZNAKA UDRUŽENJA

Član 35.
Udruženje ima svoj znak: Bijeli golub u plamenu kombinacija crvene i bijele boje..
VIII. STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUŽENJA
Prihodi Udruženja mogu uključivati slijedeće:
– sredstva od članarina
– dobrovoljne priloge i pokolne javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako strani tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste.
– subvencije državnih organa i drugih fizičkih i pravnih lica
– prihodi kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja u skladu sa Zakonom
– dobiti od posebo osnovanog pravnog lica, u skladu sa Zakonom

 
Član 37.
Sredstva udruženja se koriste za finansiranje aktivnosti, a u svrhu afirmisanja ciljeva Udruženja.

 
Član 38.
Sredstvima raspolaže Upravni odbor na osnovu usvojenog Finansijskog plana.
Način raspolaganja sredstvima Upravni odbor će bliže regulisati Odlukama i Pravilnicima.

 
Član 39.
Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim primjenama i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa ovim i drugim relevantnim Zakonima, što će Izvršni odbor bliže regulisati Pravilnikom o računovodstvu.

 
Član 40.
Organi Udruženja dužni su da upravljaju imovinom Udruženja sa dužnom pažnjom i na odgovoran i zakonit način u najboljem interesu za Udruženje.

 
Član 41.
Izvršni odbor je odgovoran za zakonsko korištenje sredstava Udruženja.

 
Član 42.
Nadzor nad korištenjem sredstava u skladu sa Zakonom i aktima Udruženja, vrši Nadzorni odbor.

 
Član 43.
Članovi organa Udruženja ne mogu glasati po pitanjima u koja se kao interesne strane pojavljuju sami članovi, njihovi bračni drugovi ili njihova rodbina u uspravnoj i pobočnoj liniji do trećeg stepena rodstva, o pitanjima vezanim za predmet koji je pod kontrolom tog člana, odnosno po pitanjima u pogledu kojih član ima ekonomski interes.
Pored toga, članovi organa Udruženja imaju obavezu da osiguraju da se sve finansijske transakcije Udruženja zaključuju po pravičnoj tržišnoj vrijednosti, odnosno prema uslovima koji su povoljni za Udruženje.

 
IX. NAČIN DONOŠENJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU UDRUŽENJA
Član 44.
Upravni odbor donosi na kraju kalendarske godine Izvještaj o radu Udruženja i Finansijski izvještaj i isti se prezentira Skupštini na usvajanje.
Izvještaji se smatraju usvojenim kada se za njih izjasni najmanje (2/3) prisutnih članova na Skupštini Udruženja.
Ukoliko se isti ne usvoji vratit će se Upravnom odboru na doradu, i prezentovat će se na prvoj sjednici Skupštine.
X. POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA, IZMJENA I DOPUNA STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA UDRUŽENJA

 
Član 45.
Kada se utvrdi da postoje opravdani razlozi, Skupštini Udruženja može se podnijeti zahtjev za donošenje novog Statua ili izmjene i dopune postojećeg Statuta.
Inicijativu mogu podnijeti:
– 1/3 članova Udruženja
– Upravni odbor Udruženja
– Nadzorni odbor.
Inicijativa se dostavlja Predsjedniku Skupštine koji istu prezentira na prvoj sjednici skupštine i ako je opravdana, dostavlja Upravnom odboru radi izrade prijedloga Statuta ili prijedloga izmjene i dopuna statuta.

 
Član 46.
Utvrđene prijedloge Upravni odbor dostavlja Skupštini na usvajanje.
Prijedlozi su usvojeni ako je za njih glasalo najmanje (2/3) prisutnih članova na Skupštini Udruženja.

 
XI. UVJETI I NAČIN UČLANJENJA, PRESTANAK ČLANSTVA, KAO I PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA
Član 47.
Utvrđeni prijedlogi Upravni odbor dostavlja Skupštini na usvajanje.
Prijedlozi su usvojeni ako je za njih glasalo najmanje (2/3) prisutnih članova na Skupštine Udruženja.

 
Član 48.
Udruženje može imati još:
– pomažuće i
– počasne članove

 
Član 49.
Pomažući članovi su građani koji dobrovoljno daju prilog i poklone za razvoj Udruženja.

 
Član 50.
Počasni član može biti građanin koji nije član Udruženja, ali koji je svojim aktivnostima dao značajan doprinos u ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Odluku o počasnim članovima donosi Upravni odbor.

 
Član 51.
Članstvo u Udruženju prestaje:
– neobnavljanjem članstva, (neuplatom članarine)
– isključenjem
– smrću
Članstvo pomažućih članova u Udruženju prestaje po njihovoj želji.

 

 

 

Član 52.

Prava, dužnosti i odgovornosti članova Udruženja su:

– da učestvuju u radu svih organa
– da budu imenovani u organe
– da daju mišljenja, sugestije i prijedloge i da odlučuje u organima
– da daje aktivan doprinos ostvarivanju ciljeva Udruženja
– izvještavaju udruženje o svom radu i aktivnostima
– da čuvaju jačaju ugled Udruženja
Član 53.
Maloljetna lica imaju ravnopravan status sa ostalim članovima Udruženja, imaju pravo prisustvovati svim otvorenim sjednicama organa Udruženja, imaju pravo da predlažu, s tim da nemaju pravo odlučivati po pitanjima bitnim za Udruženje, do njihovog punoljetstva.

 

XII. UVJETI I POSTUPAK ZA PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE ILI TRANSFORMACIJU UDRUŽENJA
Član 54.
Udruženje se može udruženje se može udruživati u :
– Savez udruženja koja se bave istom problematikom
– I sad drugim udruženjima i nevladinim organizacijama koje imaju iste ili slične ciljeve.
Udruženje se može pripojiti drugom udruženju, ili drugoj nevladinoj organizaciji, može se razdvojiti na dva ili više udruženja, i može se transformisati u drugi oblik, o čemu Skupština donosi odluku u kojoj će regulisati šta sa imovinom za slučaj nastanka navedenih promjena.

 
Član 55.
Udruženje može biti član raznih NVO mreža, asocijacija od lokalnog do međunarodnog nivoa. Odluku o učlanjenju iz prethodnog stava donosi Upravni odbor.
Član 56.
Odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji, donosi skupština (2/3) većinom.
XIII. PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

 

 

 

Član 57.
Udruženje može prestati sa radom:
– ako Udruženje ne postupi po rješenju iz člana 9., stav 3., Zakona o Udruženjima i Fondacijama, pokreće se postupak brisanja iz registra, u skladu sa zakonom,
– ako Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom donese Odluku o prestanku rada Udruženja,
– ako protekne više od jedne godine od posljednjeg održavanja Skupštine udruženja
– ako se broj članova Udruženja smanji ispod broj određenog Zakona o Udruženjima i Fondacijama za osnivanje udruženja, a Skupština Udruženja u roku od tri mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti ne donese Odluku o prijemu novih članova
XIV. PRAVILA ZA RASPODJELU PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUŽENJA
Član 58.
U slučaju prestanka sa radom Udruženja i njegovog raspuštanja, nakon izmirenja obaveza, preostalu imovinu i sredstva, Udruženje će podijeliti registrovanom Udruženju od javnog interesa koje ima iste ili slične ciljeve u skladu sa članom 46. Zakonom o Udruženjima i Federacijama BiH.
XV. PRELAZNE ILI ZAVRŠNE ODREDBE
Član 59.
Ovaj Statut, stupa na snagu danom usvajanja.
Član 60.
Tumačenje ovog statuta daje skupština.

Offroad Website Created by DecomCreated by Decom